PER KEMET

Který kemetismus je správný?

Na první pohled divná otázka... ale přec oprávněná. Stačí si jen uvědomit, že každé náboženství se dělí na různé proudy, které se mezi sebou více či méně liší. A totéž platí i pro náboženství starého Egypta. Pro jeho podobu současnou to platí dokonce dvojnásob.

Egyptská civilizace se vyvíjela po více jak tři tisíce let a společně s ní se vyvíjelo i náboženství, duchovní představy o světě a jeho fungování. Jak se může něco jako víra měnit, když bohové by měli být těmi stejnými bohy jako na počátku všeho? Ono to vůbec nemusí znamenat, že se mění bohové... to jen jak my, pouzí smrtelníci, dokážeme chápat bohy a jejich podstatu, se může s plynoucími desetiletími a staletími vyvíjet a měnit.

Egyptské náboženství se vyvíjelo po celou řadu století, během nichž nabývalo rozdílných podob a forem. Krom takzvaného státního náboženství, které žilo na panovnickém dvoře a z mnoha staveb různých chrámů a stél je známo možná nejlépe, tu ale taktéž existovalo i náboženství lidové. A zde se právě dostáváme k oněm rozdílným proudům uvnitř Egypta, protože takřka v každém z 42 egyptských krajů mohlo být to náboženství trochu jiné. A každý z těchto proudů si prošel svými staletími vývoje.

Rozdíly mezi jednotlivými proudy egyptského náboženství jsou někdy jen malé, ale někdy tvoří i poměrně podstatný rozpor. A tak například za boha stvořitele, který na počátku věků stvořil svět a ostatní bohy, byl podle učení Iunského Atum, podle Mennoferu to byl Ptah, podle Vesetu svět stvořil Amon... v pozdějších obdobích byl jako hlavní bůh iunské kosmologie Ré a skrze jeho spojení s vesetským kultem se jako Amon-Ré postavil do čela devatera i Amon.

Tyto rozdílné podoby stejného příběhu vedle sebe existovaly po celá tisíciletí a nikomu z tehdejších Egypťanů to nevadilo. Přistupovali naopak k rozdílnostem velmi pragmatickým způsobem. Pokusme se nějaký ten teoretický theologický spor mezi dvěma kulty o post boha-stvořitele nastínit. Argumentace by asi zněla: "Ale ano, váš bůh stvořil svět přesně tak, jak se to říká ve vašem příběhu. Ovšem náš bůh byl ještě před ním a stvořil toho vašeho, takže vlastně stvořitelem je náš bůh."

Sice to na první přečtení může znít při nejlepší vůli jako velmi divná argumentace, nicméně vzhledem k velkému množství dalších různých příkladů dlouhodobé souběžné existence rozdílných výkladů téhož, neřkuli i navzájem si odporujících prvků, se to náhle začíná tvářit, že zmíněný fiktivní theologický spor (nutno dodat že velmi zjednodušeně položený) vcelku odpovídá tomu, jak na tyto věci Egypťané mohli pohlížet.

To, oč to máme my, dnešní kemetisté, komplikovanější, je ta skutečnost, že před námi neleží jen náboženské představy z rozdílných koutů Egypta, ale i z rozdílných časů. A abych tedy odpověděl na úvodní otázku, který kemetismus je správný... No přeci ten, který je blízký vašemu srdci. Neexistuje jeden jediný správný, stejně jako žádný není špatný.

Niusereset
Niusereset