PER KEMET

Denní rituál

Základem staroegyptského náboženství byla kultovní praxe spočívající v provozování každodenního chrámového rituálu. Jeho předmětem byl kultovní obraz uchovávaný v nau v chrámové svatyni, v němž přebýval zobrazený bůh nebo bohyně. Jsme přesvědčeni, že bez obnovy takto prováděného uctívání je z globálního hlediska nemyslitelné úspěšně dosáhnout byť i dílčího úspěchu ve snaze o pochopení duchovního odkazu Egypťanů. Neznamená to, že každý z kemetistů se musí stát knězem-obřadníkem "na plný úvazek", vybudovat chrám nebo alespoň domácí svatyni a každodenně takový dlouhodobě poměrně náročný rituál provádět; to by jistě bylo v pravém smyslu slova absurdní. Je však žádoucí, aby na Zemi (a především jednou snad i v Egyptě samotném) vznikla síť chrámů, v nichž budou bohové takto uctíváni a které se tak pro své okolí stanou trvalým pramenem jejich přízně a požehnání.

Následující text je návrhem jednoduchého postupu pro provádění takového každodenního ranního rituálu. Obsahuje sled jednotlivých kroků; některé lze vypustit, u jiných lze změnit jejich formu nebo slovní doprovod. Pokud to však obřadník bude chtít učinit, měl by mít na paměti několik věcí: jednak to, že promluva, jejímž obsahem je určitý mytologický kontext, je při provádění úkonů stejně důležitá jako úkony samotné, a dále pak to, že každé lidské jednání (a tím spíše jednání kultovní) nějak ovlivňuje příhodnost podmínek pro přítomnost bohů v lidském světě. Cílem kultovní praxe je vytvořit podmínky co nejpříhodnější, ale pokud by obřadník jednal způsobem nedostatečným nebo dokonce neuctivým, tyto podmínky by v rozporu se svým cílem oslaboval a s nimi i úspěšnost své kultovní praxe. Při případné modifikaci níže navrženého postupu by proto měl být opatrný a pečlivě zvažovat změny, které chce udělat. V každém případě by je měl dát ke schválení danému bohu/bohyni, neboť oni sami nejlépe vědí, jaké způsoby uctívání jsou jim nejvíce příjemné. Návrh zjednodušené verze denního rituálu bude uveden na samostatné stránce.

Následující popis obřadu celkově aplikuje to, o čem bude teoreticky pojednáno na jiném místě, proto nejsou jednotlivé úkony vysvětlovány nebo zdůvodňovány. Až na výjimky také nepřihlíží k rituálnímu užití gest. Naproti tomu je více než žádoucí, aby obřadník důsledně rozlišoval mezi prostými větami a imperativními výroky zakončenými v textu vykřičníky. Nejde o to, že by přikazoval bohu/bohyni; svými slovy modifikuje podmínky přirozeného světa a bezpodmínečně je pro daný okamžik přetváří tak, aby byl způsobilý ke vstupu bohů. Patřičný vědomý důraz obřadníka na vyslovení těchto slov proto významným způsobem přispívá k jejich správnému účinku, k odpovídajícímu naladění mysli obřadníka a tím k úspěšnému provedení rituálu jako takového.

I. Základní podmínky

Veškeré potřeby a obětiny má obřadník připraveny předem, stejně tak má do všech podrobností promyšlený i postup obřadu. Nepřerušuje jej odbíháním, má zajištěný klid a je zabezpečený před náhodným vstupem nepovolaných osob. Nespěchá a pokud má výjimečně méně času, raději se rozhodne některé části rituálu vypustit. Zde uvedený postup je ovšem lépe pokládat za spíše minimální.

Kultovní obraz musí být "aktivován", tj. bůh v něm musí být přítomen – přebývat v něm. Nejvhodnější formou dosažení toho je provedení obdoby obřadu Otevírání úst. Tím okamžikem přestává být kultovní obraz pouhou věcí a stává se trvalým místem přebývání boha v lidském světě. Obřadník jej pečlivě uchovává ve speciální schránce otevíratelné z přední strany – v nau. Naos musí být dostatečně velké, aby v něm kultovní obraz mohl pohodlně stát a musí být umístěno v důstojném a veřejným pohledům skrytém místě.

Jestliže obřadník nemůže pro potřeby kultu vyhradit samostatnou místnost, zvolí takový prostor, který není ani nejfrekventovanější, ani neslouží ke spánku (přípustný je jen spánek rituální). Nevhodné je i takové místo, které by současně sloužilo jako sklad nebo kde by se obřadník či kdokoli jiný obvykle intimně stýkal se svým partnerem. Naos je umístěno tak, aby po jeho otevření před ním obřadník mohl stát a hleděl na horní část kultovního obrazu. Pokud pro nedostatek prostoru není možné před naon umístit oltář, musí být zvolené místo dost velké na to, aby při otevřeném nau mohlo plnit jeho úlohu (např. dostatečně hluboká police v knihovně). S naem, v němž se nachází kultovní obraz, je naprosto nevhodné bez velice vážného důvodu hýbat, přemísťovat jej nebo jej svévolně otevírat z jiného důvodu než je provádění obřadních úkonů. Pokud je naos otevřené, obřadník se k němu nikdy neobrací zády a vše činí důstojně, s úctou a respektem. Je třeba mít na paměti, že bůh je v kultovním obrazu přítomen neustále.

Předměty používané v průběhu rituálu obřadník nepoužívá k ničemu jinému a udržuje je v naprosté čistotě, před prvním použitím je bohu předá symbolickým úkonem. V případě jejich poškození není vhodné je opravovat, ale je třeba je vyměnit za nové. Jsou-li z drahých či jinak vzácných materiálů, je oprava přípustná, ale jejich stav po opravě musí být stejný nebo lepší a nesmí na něm být oprava zřejmá. Je třeba být opatrný v užívání syntetických prostředků k jejich očištění a vždy je vhodnější zvolit očistu manuální. Je třeba mít na paměti, že jde o předměty sakrální; jejich posvátnost se projevuje i ve výlučnosti, s níž je s nimi zacházeno.

Obřadník by neměl očekávat, že při provádění úkonů kultu nutně musí mít mimořádné vjemy nebo pocity. Vědomí přítomnosti boha/bohyně v kultovním obrazu v sobě musí (obzvláště z počátku) vědomě upevňovat. Sebe samotného by měl chápat nejen jako individuálního člověka, ale měl by si uvědomovat, že v daný okamžik reprezentuje archetyp obřadníka stojícího mimo čas a prostor, a že tímto obřadníkem byl ve starověkém Egyptě král. Obě tato pevná přesvědčení by si měl uchovat po celou dobu obřadu.

II. Příprava

Alespoň symbolickým omytím (zejména rukou, protože jimi se budete kultovního obrazu dotýkat) očistěte své tělo, duši i ducha (mysl). Symbolickým úkonem rozstříknutm vody do čtyř stran pročistěte posvátný prostor. Přitom řekněte:

Povstal pahorek uprostřed vod! Čistá jsou místa přebývání bohů! Dosud nikdo nevkročil na místa zrozená z prvotních vod! Čistá jsou místa přebývání bohů!

Postavte se před naon a soustřeďte se. Uvědomte si existenci své lidské podstaty, kterou sdílíte se všemi lidmi bez ohledu na čas a prostor, a stejným způsobem se pak soustřeďte na uvědomění si existence božské podstaty, kterou sdílejí všichni bohové a bohyně. V ní ve své mysli "nalezněte" identitu boha/bohyně, kterého uctíváte a který přebývá v nau.

Vyslovte v soustředění jméno boha a současně zapalte svíci.

Řekněte:

Přicházím, abych spatřil tvář boha/bohyně. On/ona je světlo rodící se na východním obzoru. On/ona je záře, v níž povstává vše ke svému bytí. Hle, chaos je poražen! Hle, bůh povstává ve své záři!

Očistil jsem se v pramenech Nilu. Odhodil jsem všechno zlo, zbavil jsem se všech nečistot. Jsem velký pták benu sídlící v Iunu. Jsem božský květ v koruně tamaryšku, ve svém jménu Nečerchet! (Poslední větu opakujte 4x a pak pokračujte:)
Mé vlasy jsou vlasy Nuna!
Má tvář je tváří Rea!
Mé oči jsou oči Hathory!
Mé uši jsou uši Vepuaueta!
Můj nos je nos Velkého Ctihodného!
Mé rty jsou rty Anupa!
Mé zuby jsou zuby Serkety!
Můj krk je krk božské Esety!
Mé prsty jsou prsty Šua!
Mé ruce jsou ruce Berana z Džedetu!
Má prsa jsou prsa Nejty, Paní ze Sau!
Má páteř je páter Seta!
Můj penis je penis Usira! (muž) / Mé pohlaví je pohlaví Tefnuty! (žena)
Mé svaly jsou svaly Těch, kteří očišťují!
Mé hruď je hruď Velkého silou!
Mé břicho a má záda jsou břicho a záda Sachmety!
Můj zadek je Oko Hora!
Má stehna a má lýtka jsou stehna a lýtka Nuty!
Má chodidla jsou chodidla Ptaha!
Mé prsty u nohou jsou živé kobry!
Každá část mého těla je část těla boha nebo bohyně!
Džehutij bez ustání chrání celé mé tělo!

Soustřeďte se do středu svého těla a tišeji, skoro šeptem, pokračujte:

Jsem čistý – Ten, který přichází, jehož jméno je neznámé!
Jsem čistý – Ten, který se zrodil ze sykomory, jehož jméno je skryté!
Jsem čistý – Ten, kdo je Včerejšek i Zítřek, jehož jméno je tajné!
Jsem čistý – Pán obzoru, jehož jméno je nevyslovitelné!

Chvíli v soustředění posečkejte a pak přeneste svou pozornost na naon. Znovu vyslovte jméno boha/bohyně a od hořící svíce zapalte nakuřovadlo. Pak řekněte:

Přicházím k Tobě, velký bože XY, abych Ti přinesl Tvou dceru Maat sídlící v této libé vůni. Jsem Tvůj syn a přináším Ti Horovo oko vedžat sídlící v této libé vůni, tak jako Ty vůní své přítomnosti pronikáš vším, co je. Hle, tato vůně je darem Tvé blízkosti a Ty přicházíš ke mně, aby ses jí nasytil!

Nakuřujte naon a 4x opakujte:

Povstaň v míru, velký bože XY, který přebýváš ve všech svých podobách! Sestup svým ba a naplň tuto svou podobu svou přítomností!

Odložte nakuřovadlo, vztáhněte ruce k nau a řekněte:

Povstaň, XY, neboť jsem Hor a přicházím učinit to,co má být učiněno. Tobě, XY, a žádnému jinému bohu a žádné jiné bohyni nyní král přináší tuto oběť.

Dotkněte se dveřních křídel naa se slovy:

Brána nebes se otevírá! Celá zem září Tvou přítomností!

III. Rituální péče

Nyní můžete naon otevřít. Před Vámi se objeví kultovní obraz, takže hledíte do tváře boha. Není vhodné na něj příliš zírat, měli byste být naplněni úctou a oddaností, která vás přirozeně přivede k jistému typu chování. Použijte směrem ke kultovnímu obrazu nakuřovadlo a tento úkon opakujte mlčky tak dlouho, dokud nepocítíte, že byste měli pokračovat. Vztáhněte ruce ke kultovnímu obrazu a boha pozdravte jeho tituly.

Vyjměte kultovní obraz a postavte jej před naon na čistou výměnitenou podložku z jemného bílého papíru nebo látky. Použijte nakuřovadlo. Poté vezměte do rukou misku s čistou vodou a misku s vonnou tekutinou (např. výluh z květů modrého leknínu) a předložte je bohu/bohyni se slovy:

Povstaň v míru, velký bože XY, který přebýváš ve všech svých podobách! Hle, jsem Hor a přináším Ti své Oko vedžat! Přináším Ti vodu z Ohnivého jezera, jehož jméno je Natron. Jsi jí posílen, jako jí je posílen Usir, jsi jí veliký, jako jí je veliký Atum, jsi jí mocný jako jí je mocné Devatero z Iunu, velký bože XY.

Poté namočte cíp vhodného šátku nebo ubrousku do vody a kultovní obraz jím očistěte, aniž byste jej zvedli z podložky. Pak jej pečlivě osušte a udělejte znovu totéž s vonnou tekutinou.

Namočte malíček pravé ruky do vonného oleje a řekněte:

Povstaň v míru, velký bože XY, který přebýváš ve všech svých podobách! Hle, jsem Hor a přináším Ti své Oko vedžat! Přináším Ti Hathořinu mast z mléka gazely. Její vůně je vůně Reova lotosu. V ní se celá Země raduje z Tvé přítomnosti, skrze ni se celou Zemí rozlévá Tvá přízeň, velký bože XY.

S poslední větou kultovní obraz pečlivě a nenásilně natřete. Dále můžete podle svých možností použít jiné prostředky, jimiž boha/bohyni uctíte: látku, do níž kultovní obraz zahalíte, parfém, šperky a pod. Poté misky a ostatní prostředky očisty odložte. Uložte kultovní obraz zpět do naa a směrem k němu použijte nakuřovadlo.

Po celou dobu dbejte na to, abyste s kultovním obrazem v žádném okamžiku nejednali jako s pouhou věcí; naopak všechny úkony provádějte s oddaností bohu/bohyni. Pokud jím manipulujete, držte jej oběma rukama hlavou vzhůru, s úctou a respektem a nepřibližujte jej příliš ke svému vlastnímu tělu.

IV. Přinesení obětin

Na oltář nebo před otevřené naon položte obětiny,které bohu přinášíte – v našich dnešních podmínkách to nejčastěji budou už připravené pokrmy, případně řezané květiny. Pokud se všechny nevejdou na dané místo, můžete předložit od každé obětiny její symbolickou část, zatímco na ostatní díly ležící jinde budete jako na obětované myslet. Pokud obětujete potraviny, které jsou v obalu, měli byste je z něj zcela vyjmout, případně (nepovažujete-li to za možné) obal alespoň otevřít do té míry, aby vyjmutí bylo možné. Jednu a tutéž obětinu není vhodné předkládat témuž bohu/bohyni vícekrát.

Obětiny symbolicky očistěte nakuřovadlem. Vztáhněte ruce k nau a v naprostém soustředění vyslovte následující formuli:

Povstaň v míru, velký bože XY, který přebýváš ve všech svých podobách! Hle, jsem Hor! Pro Tebe jsem ovládl jsem a porazil síly chaosu! Tobě přináším své Oko vedžat! Podívej se na ně, velký bože XY, ze svého přebývání! Hle, je celé, je zdravé, je dokonale vidoucí! Přijmi tedy, XY, toto Horovo oko, jímž žiješ, jímž se stáváš velkým, jímž získáváš moc!

Při slovech podívej se můžete obětiny nebo jejich hlavní část pozdvihnout v rukou směrem k nau a položit je zpět s posledními slovy obětní formule. Poté použijte nakuřovadlo nejprve ke kultovnímu obrazu a pak na obětiny.

Nyní poodstupte a setrvejte v mlčení. Až pocítíte, že byste měli pokračovat, s pozdviženýma rukama proneste chvalozpěv k poctě boha/bohyně. Pak znovu setrvejte v mlčení v přítomnosti boha. Na závěr, ale jen v odpovídající míře, můžete připojit své osobní poděkování, modlitbu, eventuelně prosbu, kterou máte. Vsuňte ji mezi následující dva obraty:

Pohleď na mne, velký bože XY! Jsem Hor, který zvítězil, a přinesl jsem Ti své Oko vedžat...
... jsem Tvůj služebník; mé srdce je Ti oddané a je naplněno Tvou přítomností. Každý den a každou noc hledá mé srdce pravdu ve Tvém chrámu.

V. Závěr

Použijte nakuřovadlo ke kultovnímu obrazu. Řekněte:

Byl jsem svědkem velkých věcí. Král přinesl oběť a já jsem hleděl do tváře boha.

Pokud jste jako obětinu přinesli květiny, odtrhněte jeden květ a přiložte jej k nosu boha se slovy (jestliže květiny nejsou na seznamu obětin, formuli prostě soustředěně odrecitujte):

Hle, lotos prvopočátku vydal své věčné tajemství, ve svém jménu Ostrov plamenů. Pták benu usedl na svůj pahorek, bůh vstoupil do své bárky.

Použijte nakuřovadlo. V mírném úklonu s rukama na stehnech vyslovte skoro šeptem:

Jsem svědkem počátku stvoření. Buď pozdraven Stvořiteli, který jsi stvořil vše, co je.

Použijte nakuřovadlo ke kultovnímu obrazu. Pak naon uzavřete, případně i zapečeťte až do příštího ranního rituálu. Použijte směrem k nau nakuřovadlo. Vybavte si boha/bohyni, kterého uctíváte a který přebývá v nau, pak se soustřeďte na uvědomění si existence božské podstaty, kterou sdílejí všichni bohové a bohyně. Zhasněte svíci se slovy:

Velký bůh XY přijal oběť, kterou přinesl král.

Nakonec v radosti proneste:

Viděl jsem to, co jsem hledal. Našel jsem mír, jak jsem si přál. Z vůle velkých bohů jsem znovuzrozen!

Tím rituál končí.

Niusereset
Raneb Džehutijdžedef