PER KEMET

Negativní zpověď

Jako negativní zpověď je označována 125. kapitola knihy mrtvých. Ta popisuje stanutí duše zemřelého před Usírevem, čelíc vážení srdce. Zemřelý zde před Usírevem i před 42 soudci se zpovídá z činů, kterých se nedopustil, prokazujíc tak, že je hoden vstoupit do posmrtné říše. Tím tvoří negativní zpověď jedinečný náhled do základních morálních principů starých Egypťanů. Soupis přečinů proti vůli bohů a proti odvěkému řádu Maat.

125. kapitola knihy mrtvých

Buď pozdraven, velký bože, pane obou pravd! Přišel jsem k tobě, můj pane, byv přiveden, abych spatřil tvou krásu. Znám tebe, znám jména čtyřiceti dvou bohů, kteří jsou s tebou v této síni obou pravd, živíce se hříšníky a pijíce jejich krev v den zúčtování před Venneferem. Hleď, přicházím dnes k tobě, přináším spravedlnost a zaháním hříchy.

Proti nikomu jsem se neprohřešil.
Nezacházel jsem špatně s lidmi,
ani jsem se neprovinil vůči žádnému zvířeti.
Nekonal jsem zlo místo spravedlnosti.
Nepoznal jsem, co je nenávist.
Nedopustil jsem se ničeho zlého.
Neurčoval jsem (svým služebníkům) na počátku nového dne těžší úkoly, než byly ty z minulého dne...
Neprotivil jsem se bohu.
Nevložil jsem násilím ruce na sirotka.
Nedopustil jsem se ničeho, co se bohům příčí.
Nepomlouval jsem podřízeného před jeho nadřízeným.
Nikoho jsem nezarmoutil.
Nikdo kvůli mně neplakal.
Nezabil jsem.
Nikoho jsem nedal zabít.
Nikomu jsem nezpůsobil bolest.
Nesnižoval jsem množství obětin pro chrámy.
Neubíral jsem z obětin pro bohy.
Nebral jsem pečivo (určené) pro požehnané (zemřelé).
Neznásilnil jsem chlapce.
Nebyl jsem necudný.
Nezvětšoval jsem ani jsem nezmenšoval míru.
Nekrátil jsem daň.
Nepřisvojoval jsem si (cizí) pole (při znovuvyměřování po záplavě).
Nezvyšoval jsem váhu závaží.
Neupravoval jsem tukem ukazatel váhy.
Nebral jsem mléko od dětských úst.
Neodháněl jsem dobytek od jeho pastvin.
Nechytal jsem ptáky patřící bohům.
Nechytal jsem jejich ryby v jejich třeništích.
Nezastavoval jsem vodní tok, když nastal jeho čas.
Nepostavil jsem hráz proudící vodě.
Nehasil jsem oheň, když byl jeho čas.
Neopomínal jsem dny, kdy se přináší (obětní) maso (bohům).
Nestavěl jsem se do cesty procesí boha.
Jsem čistý!
Jsem čistý!
Jsem čistý!
Jsem čistý!

Má čistota jest čistota velkého ptáka Bennu z Henennisutu, protože jsem byl nosem pána dechu, jenž na živu udržuje všecky lidi v den dorůstání božského oka v Iunu posledního dne druhého měsíce doby pučení před pánem této země.

Viděl jsem dorůstání božského oka v Iunu a proto se mi nemůže stát nic zlého v této zemi, v síni obou pravd, neboť znám jména těchto bohů, kteří jsou zde.

Ó kráčející dlouhými kroky, jenž jsi přišel z Iunu! -- Nedopustil jsem se hříchu.
Ó Mající oheň ve svém náručí, jenž jsi přišel z Cheriohu! -- Neloupil jsem.
Ó Nosatče, jenž jsi přišel z Chmunu! -- Nebyl jsem lakotný.
Ó Jenž pohlcuješ stíny, jenž jsi přišel z jeskyně! -- Nekradl jsem.
Ó ty Strašlivého obličeje, jenž jsi přišel ze Sokarova sídla! -- Nezabil jsem člověka.
Ó Dvojitý lve, jenž jsi přišel z nebe! -- Nemenšil jsem obilní míry.
Ó ty, Jehož oči probodávají, jenž jsi přišel z Chemu! -- Nedopustil jsem se podvodu.
Ó Plameni, jenž jsi přišel, obcházeje kolem! -- Nezcizil jsem majetku boha.
Ó Drtiči kostí, jenž jsi přišel z Henennisutu! -- Nelhal jsem.
Ó Paliči, jenž jsi přišel z Mennoferu! -- Neukradl jsem pokrmu.
Ó Obyvateli jeskyně, jenž jsi přišel ze západu! -- Neproklínal jsem.
Ó Bělozubý, jenž jsi přišel z Shenakhenu! -- Neprohřešil jsem se ničím.
Ó Krvežroute, jenž jsi přišel z popraviště! -- Neporazil jsem býka, patřícího bohu.
Ó Žroute vnitřností, jenž jsi přišel od soudu třiceti! -- Nelichvařil jsem.
Ó Pane pravdy, jenž jsi přišel ze sídla obou pravd! -- Nešidil jsem příděly chleba.
Ó Svůdce, jenž jsi přišel z Per-Bastet! -- Nenaslouchal jsem za dveřmi.
Ó Bledý, jenž jsi přišel z Iunu! -- Nebyl jsem mluvkou.
Ó Zlovolný, jenž jsi přišel z Usirova kraje! -- Nepřel jsem se o nic, co mi nepatřilo.
Ó Dvojitý Hade, jenž jsi přišel z popraviště! -- Nesouložil jsem s ženou, mající manžela.
Ó ty Jenž se díváš, co si kdo odnáší, jenž jsi přišel z Domu Minova! -- Neposkvrnil jsem se.
Ó Nejvyšší Nejstarší, jenž jsi přišel z kraje Datlových palem! -- Nešířil jsem strachu.
Ó Bořiči staveb, jenž jsi přišel z kraje Khasu! -- Neprohřešil jsem se ničím.
Ó ty, Jenž odnímáš řeč, jenž jsi přišel z Velikého místa! -- Nebyl jsem vzteklý.
Ó děcko, jež jsi přišlo z Iunského kraje! -- Nebyl jsem hluchý k hlasu pravdy.
Ó Hlasateli, jenž jsi přišel z Vesetského kraje! -- Nepobuřoval jsem.
Ó Bastský, jenž jsi přišel ze svatyně Sokarovy! -- Nepřimhuřoval jsem oči nad nespravedlností.
Ó ty Jehož obličej jest obrácen nazad, jenž jsi přišel z doupěte odporu! -- Neposkvrnil jsem sebe sama, nesouložil jsem s mužem.
Ó ty Jehož nohy jsou ohnivé, jenž jsi přišel z temnot! -- Neužíral jsem svého srdce.
Ó Šiřiteli tmy, jenž jsi přišel z tmy! -- Nepřel jsem se.
Ó ty Jenž odnášíš svou obět', jenž jsi přišel ze Saje! -- Nebyl jsem násilnický.
Ó Pane obličejů, jenž jsi přišel ze Nedžefetu! -- Nebyl jsem ukvapený.
Ó udavači, jenž jsi přišel z Cini! -- Nevzpíral jsem se svému svědomí, nezapřel jsem boha.
Ó Rohatý, jenž jsi přišel ze Siovtu! -- Netlachal jsem.
Ó Nefertume, jenž jsi přišel z Mennoferu! -- Neškodil jsem a nepáchal zlo.
Ó ty Jenž neponecháváš zbytku, jenž jsi přišel z Per-Bastet! -- Nehaněl jsem krále.
Ó ty Jenž činíš, co si přeješ, jenž jsi přišel z Hut-Sekhem! -- Nekladl jsem překážek tekoucí vodě.
Ó Hudebníku, jenž jsi přišel z pravodstva! -- Nekřičel jsem příliš.
Ó ty Jenž popřáváš zdar lidstvu, jenž jsi přišel ze svého domu! -- Nehaněl jsem boha.
Ó ty Jenž chystáš dobro, jenž jsi přišel z kraje Harpuny! -- Nebyl jsem nadutý.
Ó Poutateli duchů, jenž jsi přišel z Města! -- Nevypínal jsem se nad svůj stav.
Ó ty Jenž máš nádhernou hlavu, jenž jsi přišel z díry! -- Nebyla větší moje spotřeba než postačoval můj majetek.
Ó ty Jenž odnášíš svůj podíl, jenž jsi přišel z podzemí! -- Nehaněl jsem boha svého města.

Buďte pozdraveni, bohové v sále Dvou Pravd. Znám vás, znám vaše jména. Nepropadl jsem vašim nožům, protože jste nežalovali na mne tomuto bohu, v jehož družině jste. Vždyť ani jediný hřích se k vám nedostal a vy řekli jste o mně pravdu Pánu Veškerenstva, protože choval jsem se spravedlivě v zemi Kemet. Nehaněl jsem boha ani nebylo na mne žalob u Pána Dvou Zemí.

kombinace překladů Františka Lexy a Jaromíra Kozáka