PER KEMET

Maat

bohyně Maat

Maat, neboli "odvěký řád", je důležitým principem kemetismu. Tento pojem byl jedním ze základních kamenů staroegyptského pohledu na svět – dodržování Maat mělo zajistit stabilitu světa a jeho řádný chod. Ani faraon, byť byl žijícím Horem, nebyl z principu Maat vyjmut. Jeho hlavním úkolem bylo nést zodpovědnost a veškerým jednáním přispívat k dodržování Maat. Bohyně Maat pak byla ztělesněním tohoto principu a jejím symbolem bylo pštrosí pero.

Samotné slovo Maat je pro svou komplexnost jen obtížně přeložitelné a spojuje v sobě pojmy jako "pravda", "harmonie" a "stabilita" či prostě "správné jednání". Reprezentuje všechno to, co je správné a nutné pro správný běh věcí. Je to univerzální neměnný kosmický řád zahrnující svět lidí i svět bohů a jejich vzájemné nejen propojení, ale i závislost. Výrazem fungování Maat ve světě bohů jsou především mýty a legendy, v kosmickém smyslu se projevuje v pravidelných nezměnitelných a z lidského hlediska věčných přírodních cyklech, ve světě lidském pak v existenci státu a v řádném fungování jeho institucí, v zachovávání společenských pravidel a i v osobní lidské mravnosti. V důsledku toho v egyptském pojetí splývalo respektování pravidel všeho druhu každým jednotlivcem v jedno s podporováním a udržováním kosmického řádu, jejich nedodržování naopak mohlo vést k jeho narušení. Zhroucením Maat by došlo k zániku světa a k vítězství chaosu (Isfet).

V tomto smyslu se odkazujeme na obecně panující tradiční etické představy, na "dobré mravy" nebo zvyklosti, v nichž se Maat v lidském světě přirozeně a víceméně nepochybně ukazuje. Neexistuje žádný výslovně závazný text mravních norem. Přesto ale je mnoho inspirativního k nalezení ve starých textech. Nápomocny jsou především takzvané Knihy moudrých rad do života. Jediný text, který by se mohl brát jako zápis základů staroegyptských morálních hodnot je 125. kapitola knihy mrtvých, především takzvaná negativní zpověď.

Co tedy pro nás Maat znamená? Na té nejobecnější rovině totéž, co pro staré Egypťany. Žít v souladu se zákony, jednat v souladu s hodnotami správného konání společnosti. Ctít bohy a dodržovat obřady. A tím vším přispět svojí trochou k zachovávání odvěkého řádu Maat.
Niusereset
Niusereset